Camau at Astudio Ôl-raddedig

Pa wybodaeth sydd ar y wefan hon?

Mae'r wefan wedi'i dylunio i helpu darpar fyfyrwyr ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir (yn yr UE neu’r tu allan iddo) i feddwl am gwestiynau i'w gofyn iddynt eu hunain ac i brifysgolion neu golegau wrth iddynt benderfynu beth ddylent ei astudio ac ym mhle. Hefyd, ceir llawer o ddolenni i ffynonellau eraill o wybodaeth berthnasol am ffioedd, fisas a mwy. Nid yw'r adnodd hwn yn wefan ar gyfer cymharu cyrsiau, serch hynny ceir dolenni i nifer o wefannau er mwyn dod o hyd i gyrsiau.

Pwy sy’n gyfrifol amdani?

Mae Camau at Astudio Ôl-raddedig wedi cael eu datblygu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor cyllido'r Alban ac Adran yr Economi Gogledd Iwerddon. O’r 1af o Ebrill 2018, byddai'r Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr (OfS) yn disodli HEFCE ac yn rheoli'r gwefan hwn.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru Office for Students Scottish Funding Council Department for the Economy in Northern Ireland

Nesaf

Cyflwyniad i astudio ôl-raddedig